พระโสณภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

กระทู้: พระโสณภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  พระโสณภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  พระโสณภิตเถระ
  เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

  พระโสภิตะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ เมืองสาวัตถี ชื่อบิดามารดาของท่านไม่ปรากฏ
  เมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปะวิทยา คือ วิชาไตรเพทตามลัทธิพราหมณ์ ต่อมาท่านได้มี
  โอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเชตะวันมหาวิหาร ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธา
  เลื่อมใสกราบทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย ครั้นได้อุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมฐาน
  บำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วย
  ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ประการ กล่าวคือ
  ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาอันแตกฉานในอรรถ (ผล)
  ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาอันแตกฉานในธรรม (เหตุ)
  ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาอันแตกฉานในนิรุต (นิรุตติ คือ ภาษที่จะพูดให้
  คนอื่นเข้าใจ)
  ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ (ปฏิภาณ คือ การโต้
  ตอบ)
  นอกจากนี้ท่านยังมีปกติสั่งสมวสี ๕ ประการ คือความชำนาญแคล่วคลองใน
  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ได้แก่ ญาณเป็นเครื่องระลึกชาติในอดีตได้
  วสี ๕ ประการ คือ:-
  ๑. อาวัชชนวสี ความชำนาญในการนึก
  ๒. สมาปัชชนวสี ความชำนาญในการเข้า
  ๓. อธิษฐานวสี ความชำนาญในการหยุด
  ๔. วุฏฐานวสี ความชำนาญในการออก
  ๕. ปัจจเวกขณวสี ความชำนาญในการพิจารณา
  ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสสติ
  ด้วยความชำนาญแคล่วคล่องดังกล่าวนี้ ครั้งหนึ่งท่านนั่งพิจารณาการระลึกชาติในอดีต
  ของท่านเองได้มากมายหลายแสนชาติแล้วเกิดปีติโสมนัส ขึ้นว่า “เราเป็นผู้มีสิตปัญญาระลึก
  ชาติในอดีตได้ถึง ๕๐๐ กัป อย่างรวดเร็ว เหมือนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเรา
  เจริญสติปัฎฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง”
  นับว่าท่านเป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐ เลิศด้วยความรู้ความสามารถ พระบรมศาสดา จึง
  ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้ เสมอกับพระองค์ และทรงแต่งตั้ง
  ท่านในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง ระลึกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  ท่านดำรงอายุสังขาร ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับ  ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.84000.org/one/1/31.html

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  Re: พระโสณภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

  เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระโสภิตเถระ
  เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ให้เสียงโดย : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

  ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ
  ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย hiphoplanla
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 06-02-2012 เมื่อ 11:28 AM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา