สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

กระทู้: เอตทัคคะ แยกตามบริษัท 4

 1. #1

  เอตทัคคะ แยกตามบริษัท 4


  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  เอตทัคคะ แยกตามบริษัท ๔

  ๑. หมวด ภิกษุบริษัท ๔๑ ท่าน ๓. หมวด อุบาสกบริษัท ๑๐ ท่าน
  ๒. หมวด ภิกษณีบริษัท ๑๓ ท่าน ๔. หมวด อุบาสิกาบริษัท ๑๐ ท่าน


  หมวด ภิกษุบริษัท ๔๑ ท่าน

  ๑. พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
  ๒. พระอุรุเวลกัสสปะเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
  ๓. พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  ๔. พระมหาโมคคัลลานะเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์
  ๕. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
  ๖. พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส
  ๗. พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
  ๘. พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
  ๙. พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย
  ๑๐.พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง
  ๑๑.พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
  ๑๒.พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  ๑๓.พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
  ๑๔.พระปิณโฑลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท
  ๑๕.พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
  ๑๖.พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
  ๑๗.พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ
  ๑๘.พระมหากัสสปะเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
  ๑๙.พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
  ๒๐.พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
  ๒๑.พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
  ๒๒.พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ
  ๒๓.พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ
  ๒๔.พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ
  ๒๕.พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
  ๒๖.พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า
  ๒๗.พระสุภูติเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
  ๒๘.พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา
  ๒๙.พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ
  ๓๐.พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
  ๓๑.พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ๓๒.พระนันทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
  ๓๓.พระกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
  ๓๔.พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
  ๓๕.พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
  ๓๖.พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
  ๓๗.พระรัฐปาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
  ๓๘.พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
  ๓๙.พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
  ๔๐.พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
  ๔๑.พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา

 2. #2

  Re: เอตทัคคะ แยกตามบริษัท 4

  ๒. หมวด ภิกษณีบริษัท ๑๓ ท่าน

  ๑. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
  ๒. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
  ๓. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
  ๔. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
  ๕. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน
  ๖. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
  ๗. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
  ๘. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
  ๙. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
  ๑๐.พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
  ๑๑.พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
  ๑๒.พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  ๑๓.พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา


  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา

 3. #3

  Re: เอตทัคคะ แยกตามบริษัท 4

  ๓. หมวด อุบาสกบริษัท ๑๐ ท่าน

  ๑.ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
  ๒.อนาถะปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
  ๓.จิตตะคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
  ๔.หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
  ๕.พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต
  ๖.อุคคะคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต
  ๗.อุคคตะคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์
  ๘.สูรอัมพัฏฐะอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
  ๙.ชีวกะโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล
  ๑๐.นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา

 4. #4

  Re: เอตทัคคะ แยกตามบริษัท 4

  ๔. หมวด อุบาสิกาบริษัท ๑๐ ท่าน

  ๑. นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
  ๒. นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
  ๓. นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม
  ๔. นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
  ๕. นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน
  ๖. พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
  ๗. นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
  ๘. นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
  ๙. นางกาฬีกุรรฆริกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา
  ๑๐.นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา

ถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด