พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "คนเราไม่ได้ดีหรือเลวเพราะวรรณะ แต่ดีหรือเลวเพราะการกระทำ ใครจะเกิดในตระกูลใด ยากดีมีจนอย่างไรไม่สำคัญ ถ้าตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้ว ก็เชื่อว่าเป็นคนดีควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ"

บรรดาศาสนาสำคัญที่มีผู้นับมากในปัจจุบัน พระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่เป็น อันดับสองรองจากศาสนาพราหมณ์ที่ดำรงอยู่ในรูปศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเมื่อ ๔๕ ปีก่อน พุทธศักราช(พุทธศาสนาเริ่มนับ ๑ ปีถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน) ในดินแดนชมพูทวีปซึ่ง ปัจจุบันได้แก่ ดินแดนประเทศอินเดียและเนปาล โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม เทศนาแก่พวกปัญจวัคคีย์ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหบูชา จากวันนั้นเป็นต้นมาพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่ม เผยแพร่พระศาสนา ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธามานับถือศาสนามากมาย และยังมีผู้ออกบวชศึกษาพระธรรมมาก ขึ้นพร้อมยังออกเผยแพร่ศาสนาด้วย ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปยังดินแดนชมพูทวีปอย่าง รวดเร็ว

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพาน ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจ้าอโศก มหาราชผู้ปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากพระองค์ได้ให้ความ อุปถัมภ์โดยทรงจัดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามขึ้น แล้วยังส่งคณะทูต ๙ คณะเพื่อเดินทางไป เผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ คณะทูตคณะที่ ๘ ซึ่งมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้า คณะ ได้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ดินแดนแหลมทองซึ่งมีอาณาเขตครอบครุม พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยก็ เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาเรื่อยๆ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะทรงเลื่อมใสในพระพุทธ ศาสนาและได้ทำนุบำรุงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
http://www.geocities.com/peera_pin/index.html