ประวัติ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

a8a8a8a8a8a8a8a8a8a

โพสท์ในลานธรรมเสวนา กระทู้ที่ 009716 โดยคุณ : อิสรชน [ 9 ก.ย. 2546 ]

น.ส. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรีคนที่ ๓ ของหลวงบริหารวนเขตต์ (ฉัตร ชูเกียรติ) และนางเจริญ (ปุณสันถาร)

เริ่มศึกษาพระอภิธรรมที่พุทธสมาคม สมัยที่ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต เปิดการสอนพระอภิธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณปลาย พ.ศ. ๒๔๙๖ จากนั้นก็ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาตลอดมา โดยอาศัยความอนุเคราะห์ ของพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้แปลภาษาบาลีและให้คำแนะนำ

เมื่อเริ่มศึกษาพระอภิธรรมได้พอสมควรแล้ว ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ก็ได้มอบหมายให้บรรยายพระอภิธรรม ณ สถานที่ต่างๆ เช่น พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรยายพระอภิธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นเวลา ๑ ปี บรรยายพระอภิธรรมเรื่องจิต แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง เรือนจำลหุโทษ คลองเปรม ประมาณ ๑ ปี

ร่วมเผยแพร่พระอภิธรรมใน ๗ จังหวัดภาคใต้ กับคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โดย ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล นายกพุทธสมาคม ทรงเป็นผู้นำคณะกับท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

นอกจากนี้ก็ได้บรรยายพระอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร แห่งละ ๑ ภาคการศึกษา นอกจากบรรยายธรรมแล้ว ก็ได้ตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจ ณ สถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น จิตตภาวันวิทยาลัย วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง วัดสวนดอก วัดพันอ้น วัดดงเทวี และที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาโลก จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมสนทนาภาษาธรรมการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวิชูทิศ เป็นต้น

ในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศนั้น ได้สอนพระอภิธรรมมัตถสังคหะภาษาอังกฤษ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แก่ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ชาวต่างประเทศจบปริเฉทที่ ๑ ประกอบการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการเจริญวิปัสสนา เป็นทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนา คือการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำให้ชาวต่างประเทศเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาและดำเนินงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนากว้างขวางขึ้น และได้จัดตั้งคณะศึกษาธรรม Dhamma Study Group ซึ่งนอกจากจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษแล้ว ก็ได้สนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศทุกวันพุธ ที่ตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย และตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงพ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นกรรมการและผู้บรรยายพระอภิธรรมของสมาคมศูนย์ค้นคว้าพระพุทธศาสนา จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งสมาคมฯ ได้นำคำบรรยายพระอภิธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุด้วย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้บรรยายธรรมเรื่อง แนวทางเจริญวิปัสสนา ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ทุกวันอาทิตย์ เว้นอาทิตย์ต้นเดือน และมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ได้นำเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ บรรยายพระธรรมทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร และนำเทปคำบรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร. ๒ บางนา ด้วยกำลังศรัทธาของผู้ฟัง ทำให้คณะศึกษาธรรมสามารถจัดตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานดังนี้

น.ส. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการ

พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ รองประธานกรรมการ

พ.อ. ด.ร. ชินวุธ สุนทรสีมะ กรรมการ

นางสงวน สุจริตกุล กรรมการ

คุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

นางเกศินี ฉายะพงศ์ กรรมการ

น.ส. ดวงเดือน บารมีธรรม กรรมการและเหรัญญิก

น.ส. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง กรรมการและเลขานุการ

เมื่อได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว พ.อ. ธงชัย แสงรัตน์ ได้ดำเนินการติดต่อขอนำเทปคำบรรยายธรรมซึ่งได้ออกอากาศติดต่อตลอดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึงปัจจุบัน ไปออกอากาศสถานีวิทยุต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งทางมูลนิธิก็พยายามติดต่อขอนำเทปคำบรรยายธรรมออกอากาศตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังทุกจังหวัด

ในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่างประเทศนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับเชิญจาก Buddhist Information Center ประเทศศรีลังกา โดยพระมหาสังฆนายก Madihe Pannasiha ไปร่วมสัมมนาหลักธรรมกับพระเถระและอุบาสก อุบาสิกา ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา และได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรมที่ Colombo Kandy Anuradhapura ตามสถานที่และสมาคมของชาวพุทธต่างๆ ทุกวัน ตั้งแต่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราช ทานโล่ห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ข้อความต่อไปนี้คัดลอกจากหนังสือ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๘

อาจารย์สุจินต์ได้บรรยายพระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน ให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับคนสมัยปัจจุบัน และสามารถนำมาปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงของแต่ละคน ทั้งชีวิตแบบบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยไม่ต้องกระทำสิ่งใดให้ผิดปกติขึ้นมา และไม่ต้องปลีกตัวหลีกหนีจากหน้าที่การงานและสังคม อีกทั้งท่วงทำนองและน้ำเสียงการบรรยายที่ชัดเจน กังวาน และมีเหตุผลสืบเนื่องต่อกันตามลำดับ ชวนแก่การสนใจและติดตาม อนึ่ง ประการที่สำคัญที่สุดคือ การบรรยายธรรมของอาจารย์สุจินต์ เป็นการบรรยายโดยยึดถือตามหลักธรรมของพระไตรปิฎก และอรรถกถาอย่างเคร่งครัด อันส่งผลให้พระและคฤหัสถ์จำนวนมากมีความเข้าใจในพระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา


ผู้สนใจเทปและซีดีทั้ง MP3 และ Audio ติดต่อที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนา เลขที่ 174/1 ซอยเจริญนคร 78 บุคคโล กรุงเทพฯ 10600
ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dharma-gateway.com/ubasik...-main-page.htm