ศาลาการเปรียญเก่าทรงไทยภาคกลาง

- ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง วัดเกาะวาลุการาม
เป็นศาลาไม้ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ แบบภาคกลางถึงแม้ว่าลำปางอยู่ในสิ่งแวดล้อมอิทธิพลของศิลปะล้านนาผสมผสานพม่า แต่ด้วยเหตุที่ เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการามตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันล้วนเป็นคนภาคกลาง จึงได้สร้างศาลมีเสาสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม เริ่มสร้างประมาณ พ.ศ. 2460+ และใช้ประกอบศาสนกิจพิธีทางศาสนา กิจกรรมงานบุญ เช่นการทอดกฐิน ผ้าป่า ทำบุญวันพระเข้าพรรษา เทศน์มหาชาติ และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วย


A wooden pavilion adorned with wood carvings. Although Lampang is in the environment, the influence of Lanna arts, Burma. But why? Abbot Wat Woolly Ram temple from the beginning to the present are all Central. It has built a high-rise court to protect the flood. It was built around 1917+ and used for religious ceremonies. Merit activities For example, the Kathin Kathin made merit on the Buddhist Lent and used it as a practice.
- 用木雕刻裝飾的木亭子。 雖然南邦是在環境,蘭納藝術,緬甸的影響。 但因為從開始到現在的牧師都是中央。 它建造了一座高層法院來保護洪水。 開始創建大約1917+

กำลังโหลด...