พระพุทธรูปไสยาสน์ (พระนอน) อายุ ๔๑๕ ปี

Reclining Buddha
The creators of Phaya San Luang Ping Chai Nakorn, monks and nobles. (Created in 1602)


ชื่อจารึก : จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ : ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕
อักษรที่มีในจารึก : ฝักขาม
ศักราช : พุทธศักราช ๒๑๒๔
ภาษา : ไทย
ด้าน/บรรทัด : จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด
วัตถุจารึก : สำริด
ลักษณะวัตถุ : ฐานพระไสยาสน์
ขนาดวัตถุ : กว้าง ๑๗๓ ซม. ยาว ๑๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ : ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕”
ปัจจุบันอยู่ที่ : วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พิมพ์เผยแพร่จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘.
ประวัติ : ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
เนื้อหาโดยสังเขป : เมื่อปี จ.ศ. ๙๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๑๔๕ พญาแสนหลวงพิงไชยนครและพระสงฆ์เชิญชวนให้บรรดาเจ้าขุนทั้งหลายร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดยมีเจ้าหัวแสนหลวงไนเป็นองค์อุปถัมภ์
ผู้สร้าง : พญาแสนหลวงพิงไชยนคร, พระสงฆ์ และเหล่าขุนนาง
การกำหนดอายุ : ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๕ ระบุ จ.ศ. ๘๔๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๔ อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐)
ข้อมูลอ้างอิง : เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก : ๑)
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).๒)
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘.

กำลังโหลด...