สิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน โบสถ์ วิหาร ศาลา อาคาร

อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม
อุโบสถ (โบสถ์) วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ.2450 หลังเก่าชำรุด เป็นอุโบสถที่มีศิลปผสมผสานไทย ล้านนา และพม่า และที่แปลกคือไม่มีหน้าต่าง แต่มีประตูเข้าออกได้รอบตัวอุโบสถ ภาพเขียนฝาผนัง ในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม เขียนขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยจิตกรชาวพื้นเมืองชื่อ ปวน หรือ ป.สุวรรณสิงห์ ที่ได้เคยไปฝึกฝนฝีมือกับช่างเขียนภาพในเมืองหลวง ที่ได้เดินทางขึ้นมาเขียนภาพใน อุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพในวัดทั้ง ๒ แห่งจะมีลักษณะแนวการวาดคล้ายกันมาก ป.สุวรรณสิงห์ มีชีวิตอยู่ ช่วง พ.ศ. 2440-2503 อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม ได้ทำการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ โดย หลวงกำจรวานิช-นางบุญชู สินานนท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ Buddhist Church It is a Buddhist temple with Thai, Lanna and Burmese, and strange is no window. But there are doors out around the chapel. Wall paintings In the temple WatKoh walukaRam. Written in the middle of the 25th century by the indigenous spirit that has been trained with the photographer in the capital. I went to write a picture. Wat Boonawat Temple It can be seen that the image in both measurements will look very similar. Church Renovated by Luang Kanchana Van - Mrs. Boonchu Sinanon in 1926.
4 0  606  สิ่งก่อสร้าง
พระพุทธรูปไสยาสน์ (พระนอน) อายุ ๔๑๕ ปี
Reclining Buddha The creators of Phaya San Luang Ping Chai Nakorn, monks and nobles. (Created in 1602) ชื่อจารึก : จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม ชื่อจารึกแบบอื่นๆ : ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕ อักษรที่มีในจารึก : ฝักขาม ศักราช : พุทธศักราช ๒๑๒๔ ภาษา : ไทย ด้าน/บรรทัด : จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด วัตถุจารึก : สำริด ลักษณะวัตถุ : ฐานพระไสยาสน์ ขนาดวัตถุ : กว้าง ๑๗๓ ซม. ยาว ๑๓ ซม. บัญชี/ทะเบียนวัตถุ : ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๘” ๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕” ปัจจุบันอยู่ที่ : วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พิมพ์เผยแพร่จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘. ประวัติ : ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื้อหาโดยสังเขป : เมื่อปี จ.ศ. ๙๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๑๔๕ พญาแสนหลวงพิงไชยนครและพระสงฆ์เชิญชวนให้บรรดาเจ้าขุนทั้งหลายร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดยมีเจ้าหัวแสนหลวงไนเป็นองค์อุปถัมภ์ ผู้สร้าง : พญาแสนหลวงพิงไชยนคร, พระสงฆ์ และเหล่าขุนนาง การกำหนดอายุ : ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๕ ระบุ จ.ศ. ๘๔๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๔ อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐) ข้อมูลอ้างอิง : เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก : ๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘.
3 0  571  สิ่งก่อสร้าง
ศาลาการเปรียญเก่าทรงไทยภาคกลาง
- ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง วัดเกาะวาลุการาม เป็นศาลาไม้ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ แบบภาคกลางถึงแม้ว่าลำปางอยู่ในสิ่งแวดล้อมอิทธิพลของศิลปะล้านนาผสมผสานพม่า แต่ด้วยเหตุที่ เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการามตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันล้วนเป็นคนภาคกลาง จึงได้สร้างศาลมีเสาสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม เริ่มสร้างประมาณ พ.ศ. 2460+ และใช้ประกอบศาสนกิจพิธีทางศาสนา กิจกรรมงานบุญ เช่นการทอดกฐิน ผ้าป่า ทำบุญวันพระเข้าพรรษา เทศน์มหาชาติ และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วย A wooden pavilion adorned with wood carvings. Although Lampang is in the environment, the influence of Lanna arts, Burma. But why? Abbot Wat Woolly Ram temple from the beginning to the present are all Central. It has built a high-rise court to protect the flood. It was built around 1917+ and used for religious ceremonies. Merit activities For example, the Kathin Kathin made merit on the Buddhist Lent and used it as a practice. - 用木雕刻裝飾的木亭子。 雖然南邦是在環境,蘭納藝術,緬甸的影響。 但因為從開始到現在的牧師都是中央。 它建造了一座高層法院來保護洪水。 開始創建大約1917+
4 0  1177  สิ่งก่อสร้าง
กำลังโหลด...