มองแต่แง่ดี
มอง-มอง-มอง
มองถูก ทุกข์คลาย
เมื่อมองดินเห็นฟ้า
มองฟ้าปะดิน
จะดูโลกแง่ไหนดี
ตาบอด-ตาดี
พระอาจารย์มั่น

กลับสารบัญ หลัก