ภาพพุทธประวัติ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนัก ลูก ส. ธรรมภักดี ขออนุญาติ นำมาเผยแพร่ต่อเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 
ภาพเทวดาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ จุติลงมาตรัสรู้

ขออนุโมทนากุศลจาก วัดเกาะวาลุการาม


-เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์สวรรคตแล้วเสด็จไปอุบัติเป็นสันตุสิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อก่อนพุทธกาลเล็กน้อย

-เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้ามาประชุมปรึกษากันว่าใครจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทะเจ้าต้องก็เล็งว่า พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในชั้นดุสิตจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงพากันไปทูลอันเชิญให้จุติ ลงมาโปรดสัตว์โลกเพื่อให้สมกับพระปณิธานที่ตั้งไว้ว่าทรงบำเพ็ญบารมีมาในชาติใดๆ ก็มิได้ทรงมุ่งหวังสมบัติอันใดนอกจากความเป็นพระพุทธเจ้า

 

 

หน้าต่อไป