ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา หรือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมประเภทใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่มีสารัตถะอยู่ที่การเสริมสร้างความดีงาม และความบริสุทธิ์ของผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นพื้นฐาน
สำหรับศาสนพิธีต่าง ๆ ที่กระทำกันในศาสนาพุทธนั้นเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย มิใช่เกิดจากศรัทธาที่เลื่อนลอยหรือไร้เหตุผล ซึ่งการประกอบพิธีกรรมนั้นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคน เพื่อให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน การกราบ การไหว้ การเวียนเทียน แห่เทียนพรรษา เป็นต้น.

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันอัฎฐมีบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา


พิธีทำบุญ ( งานมงคล )
- พิธีทอดกฐิน
- ทอดผ้าป่า
- ประเพณีตักบาตรเทโว
- ประเพณีเทศน์มหาชาติ

- งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
- งานทำบุญมงคลสมรส
- งานสลากภัต (ก๋วยสลาก)


รวมสารพัด พุทธศาสนพิธี
พิธีบรรพชาอุปสมบท ( บวชพระ-บวชเณร )
- แบบธรรมยุติ ( เอสาหัง )
- แบบมหานิกาย ( อุกาสะ )
พิธีบวชพราหมณ์
( นุ่งขาวห่มขาวถือศีล 8 ไม่โกนหัว )

งานปริวาสกรรมทั่วไทย ตลอดปี