เจ้าอาวาส

suchat

พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร. 

เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ประธานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ , บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

น.ธ.เอก
พธ.บ. (ครุศาสตร์ บริหารการศึกษา)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ พระอธิการสุชาติ โทร. O8I-68I72OO

www.facebook.com/psuchat.chanthasaro

Line ID : suchat9.9

donate_me