เจ้าอาวาส

suchat

พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.  เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ประธานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ , บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

-น.ธ.เอก พธ.บ. (ครุศาสตร์ บริหารการศึกษา)

-ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

-พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

**ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ พระอธิการสุชาติ โทร. O8I-68I72OO www.facebook.com/psuchat.chanthasaro Line ID : suchat9.9

donate_me