วีดีโอ ธรรมะ : Watkoh.com
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอใหม่

 • 05:24 ยอดนิยม ประวัติ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

  ประวัติ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 1,253 เข้าชม / 0 ชอบ

  ++ประวัติ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสสนาจารย์ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ++ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา ชมรมกัลยาณธรรม ที่เอื้อเฟื้อและสนับส...

  โดดเด่น
 • 1:11:59 ยอดนิยม วิสุทธิ 7 - พระอาจารย์นวลจันทร์

  วิสุทธิ 7 - พระอาจารย์นวลจันทร์

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 216 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิสุทธิ 7 วิสุทธิ เป็น ธรรมะอันกว้างขวางมาก เป็นทางที่จะดำเนินไปสู่ พระนิพพาน ผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้นั้น ต้องไปด้วยวิสุทธิ ต้องไปด้วยความหมดจดจาก กิเลส ทา...

 • 1:25:13 ยอดนิยม พอจ.นวลจันทร์..

  พอจ.นวลจันทร์..

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 244 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง " นิ พพ า น ร ะ ห ว่ า ง วั น " งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม...

 • 1:23:18 ยอดนิยม ศาสนา ๔ ประการ

  ศาสนา ๔ ประการ

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 791 เข้าชม / 0 ชอบ

  ศาสนา ๔ ประการแสดงโดยพร ะมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโรวัดบา งยี่ขัน - กรุงเทพมหานคร

  โดดเด่น
 • 05:49 ยอดนิยม ปุณณิยสูตร โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

  ปุณณิยสูตร โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

  โดย Butsaya เพิ่มเมื่อ 299 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฏเล ่มที่ ๑๖อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบา

 • 1:34:31 ยอดนิยม อ.สมภพ ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 2

  อ.สมภพ ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ 2

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุม หาเถระ พระแท้แห่งเถรวา ทไทยวัดไตรสิกขา ทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ. สกลนคร www.wattraisikkha.comhttp://www.wattrisigkha. comhttps://www.facebook.com/thaizito.thaizito

  โดดเด่น
 • 2:34:06 ยอดนิยม อ.สมภพ โชติปัญโญ อานาปานสติ

  อ.สมภพ โชติปัญโญ อานาปานสติ

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 1,058 เข้าชม / 0 ชอบ

  อานาปานสติธรรมบ รรยายโดย โชติปัญโญภิกขุม หาเถระ พระแท้แห่งเถรวา ทไทย วัดไตรสิกขาทลาม ลตาราม วัดนิพเพธพลาราม อ.คำตากล้า จ. สกลนคร www.wattraisikkha.comhttp://www.wattrisigkha. com https://www.facebook.com/thaizito.thaizito

  โดดเด่น
 • 23:21 ยอดนิยม อภิธรรม ๗ คัมภีร์

  อภิธรรม ๗ คัมภีร์

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 971 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการธรรมมะคลา ยทุกข์ เรื่อง อภิธรรม ๗ คัมภีร์บรรยายโด ย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรขออนุ โมทนาสาธุท่านผู ้ทำเว็บธรรมะและ ท่านผู้เข้าชมทุ กท่าน ท่านผู้มีจิตเป็ นกุศล จะร่วมสนับสนุนก ารเผยแพร่ ธรรมะทางอินเตอร ์เน็ตและเว็บ ธรรมคลายทุกข์ www.bunchuay.com ตามกำ

  โดดเด่น
 • 46:44 ยอดนิยม อานิสงค์แห่งการฟังธรรม

  อานิสงค์แห่งการฟังธรรม

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการธรรมมะคลา ยทุกข์ เรื่องอานิสงค์แ ห่งการฟังธรรมบร รยายโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรขออนุ โมทนาสาธุท่านผู ้ทำเว็บธรรมะและ ท่านผู้เข้าชมทุ กท่าน ท่านผู้มีจิตเป็ นกุศล จะร่วมสนับสนุนก ารเผยแพร่ ธรรมะทางอินเตอร ์เน็ตและเว็บ ธรรมคลายทุกข์ www.bunchuay.com

  โดดเด่น
 • 46:44 ยอดนิยม วิธีละวาง

  วิธีละวาง

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 495 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการธรรมมะคลา ยทุกข์ เรื่อง กาวิธีละวางบรรย ายโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรขออนุ โมทนาสาธุท่านผู ้ทำเว็บธรรมะและ ท่านผู้เข้าชมทุ กท่าน ท่านผู้มีจิตเป็ นกุศล จะร่วมสนับสนุนก ารเผยแพร่ ธรรมะทางอินเตอร ์เน็ตและเว็บ ธรรมคลายทุกข์ www.bunchuay.com ตามกำลังศรั

 • 43:24 ยอดนิยม เตือนสติ

  เตือนสติ

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการธรรมมะคลา ยทุกข์ เรื่อง เตือนสติบรรยายโ ดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรขออนุ โมทนาสาธุท่านผู ้ทำเว็บธรรมะและ ท่านผู้เข้าชมทุ กท่าน ท่านผู้มีจิตเป็ นกุศล จะร่วมสนับสนุนก ารเผยแพร่ ธรรมะทางอินเตอร ์เน็ตและเว็บ ธรรมคลายทุกข์ www.bunchuay.com ตามกำลังศรัทธา

  โดดเด่น
 • 45:04 ยอดนิยม ให้ธรรมเป็นทาน

  ให้ธรรมเป็นทาน

  โดย yaya เพิ่มเมื่อ 260 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการธรรมมะคลา ยทุกข์ เรื่อง ให้ธรรมเป็นทานบ รรยายโดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรขออนุ โมทนาสาธุท่านผู ้ทำเว็บธรรมะและ ท่านผู้เข้าชมทุ กท่าน ท่านผู้มีจิตเป็ นกุศล จะร่วมสนับสนุนก ารเผยแพร่ ธรรมะทางอินเตอร ์เน็ตและเว็บ ธรรมคลายทุกข์ www.bunchuay.com ตามกำลัง

หมวดหมู่